Frame-2-w175

Think before you lose!! Penny wise and Pound foolish

ราคา เป็นปัจจัยที่คนส่วนใหญ่มักสนใจเป็นเรื่องแรก ประมาณว่าถ้าราคาถูกแต่ได้ของเหมือนกัน จะจ่ายแพงกว่าทำไม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยในเรื่องราคาเป็นปัจจัยที่มักจะแปรผันกับคุณภาพที่เราได้รับ ตั้งแต่เรื่องของคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ความสามารถและประสบการณ์ของช่างที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง รวมถึงคุณภาพในการให้บริการหลังการขาย เช่น ถ้าจะซ่อมบำรุงจะมาทำให้หรือไม่(ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ) สิ่งที่จะสื่อคือ ในทุกกระบวนการมีต้นทุน เช่น หากบริษัทเลือกใช้ช่างเกรด A ในการผลิตและติดตั้งงาน ย่อมต้องมีค่าแรงที่สูงกว่า บริษัทที่เลือกใช้ช่างเกรด C ทำให้ต้นทุนสูงกว่า ส่งผลให้ราคาขายสูงตามไปด้วย ดังนั้น ราคาถูกหรือราคาแพงจึงไม่สามารถเทียบกันได้อย่างชัดเจน สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือ ราคาของเจ้านี้ คุณภาพแบบนี้ Serviceแบบนี้ เราคิดว่าเหมาะสมมั้ย พอใจมั้ย อย่าใช้วิธีการเลือกจากเจ้าที่มีราคาต่ำสุด เพราะเราอาจจะได้รับทั้งสินค้าและบริการในระดับต่ำที่สุดก็เป็นไปได้

We want to be a part of preserving the happy moments in your life.

VR-PRO, about mosquito wire screen…leave it to us

Line ID : @VR-PRO

By clicking "Accept all cookies",  you agree to the storage of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookies policy

Privacy Preferences

You can manage cookies with toggle switch except necessary cookies.

Accept all cookies
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save